av Øivind Eriksen, leder Skatterevisorenes Forening Skatterevisorenes Forening ble etablert i 1939, og organiserer i dag 460 aktive skatterevisorer.  Skatterevisorenes Forening har med interesse og uro fulgt debatten om opphevelse av revisjonsplikten for små aksjeselskap. Foreningen har i sin høringsuttalelse gått sterkt imot en slik oppheving. Den pågående diskusjon i media, blant annet i Dagens Næringsliv har styrket foreningen i sitt syn på dette.Ansvar og identitetSkatterevisorenes Forening vil først av alt uttrykke tillit til våre kollegaer innenfor privat revisjon. Revisjonsvirksomhetene viser betydelig ansvar for å veilede og sikre kvaliteten på de regnskaper som ligger til grunn for innleverte oppgaver og selvangivelse. Ved bortfall av revisjonsplikt for små aksjeselskaper vil, etter våre beregninger, ca 107.000 aksjeselskaper kunne miste denne veiledningen. Det bekymrer oss.Revisor vil også, når han overtar en ny klient, være pliktig til å forvisse seg om denne klientens identitet. Revisorer og regnskapsførere skal i utførelsen av sitt yrke foreta kundekontroll etter hvitvaskingslovens bestemmelser. Et vesentlig element for skatterevisorene er at dette demper vår opplevde risiko i forhold til nyregistrerte virksomheter, spesielt med tanke på merverdiavgiftskriminalitet. Man kan se for seg flere kompenserende tiltak, men vi vil hevde at den relasjon som oppstår mellom revisor og hans klient, og som pålegger revisor et betydelig personlig ansvar, er av en spesiell verdi. Slik situasjonen er idag, er aktiviteten innenfor segmentet ”små aksjeselskaper” fra Skatteetatens side relativt begrenset. Vi har tillit til revisors arbeid, og vi har rettet fokus mot f.eks NUF’ene og enkeltpersonforetak (ENK). I disse segmentene finner vi ofte betydelige feil selv i små virksomheter. Fremfor å frita små aksjeselskaper for revisjonsplikt, mener vi at myndighetene bør vurdere en selvstendig revisjonsplikt for NUF og ENK. Disse har i dag tilgang til statskassen gjennom merverdiavgiftssystemet.
Les mer …
Riksrevisjonens Pressemelding av 12.08.10: "Mangelfull kontroll med selvangivelser og grunnlagsdata      Kontroll av selvangivelser og grunnlagsdata er helt sentrale deler av skatteetatens kontrollvirksomhet. Det har vært stor variasjon mellom skatteregionene med kontrollen av næringsdrivende og selskapers selvangivelser, samtidig som kontrollen av grunnlagsdata har vært lavt prioritert. – Det er viktig at skatteetaten styrker innsatsen på disse områdene, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.Dokument 3:11 (2009–2010) Riksrevisjonens undersøkelse av skatteetatens kontroll av selvangivelser og grunnlagsdata ble overlevert Stortinget 12. august 2010.
Les mer …
92,5 prosent stemte ja i uravstemningen i det statlige tariffoppgjøret. Dermed er årets hovedtariffoppgjør avsluttet med et klart ja til resultatet.Det var 41 prosent av Unios medlemmer i staten som deltok i avstemningen. Når antall deltakere er under 2/3-deler, er resultatet kun rådgivende for forhandlingsutvalget. Utvalget satte dermed mandag et formelt punktum for oppgjøret ved å stadfeste sitt ja til resultatet fra forhandlingslutt i mai.
Les mer …
Husk å stemme over meklingsresulatet i årets tariffoppgjør. På grunn av at uravstemningsdokumentet ble forsinket i posten, utsettes svarfristen til søndag 20. juni klokken 16.00.Du avgir din stemme her: http://www.unio.no/minsideAlle skal ha fått tilsendt uravstemmingsdokumentet , samt medlemsnummer og pinkode for innlogging i posten. Forhandlingsutvalget i Unio Stat anbefaler medlemmene å stemme ja ved åres uravstemming.
Les mer …
Pressemelding fra Unio vedr. løsning i statenPartene i det statlige tariffoppgjøret kom på formiddagen den 27.05.2010 til enighet. Alle i staten får et generelt tillegg, for de fleste vil det ligge mellom 7 100 til 9 700. Likelønnsprofilen i oppgjøret gir kvinner 200 millioner kroner mer enn menn. Dermed er den varslede streiken i staten avblåst.- Vi fikk en akseptabel totalramme og føringer som gir muligheter for likelønnssatsing. Dermed kan vi ta et steg for å utjevne lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i staten, sier forhandlingsleder i Unio på det statlige tariffområdet, Arne Johannessen.
Les mer …