Anders Folkestad ble tildelt Akademikerforbundet og Skatterevisorenes Forenings «Inspirasjonsprisen 2011» på deres felles konferanse 29. september, «Kunnskapsarbeideren i offentlig sektor - en god forvalter av etiske verdier?».Akademikerforbundet og Skatterevisorenes Forenings ”Inspirasjonspris” skal inspirere til ytterligere innsats for god etikk i offentlig forvaltning i Norge. Prismottaker må i skrift eller tale ha bidradd til å løfte spørsmål rundt etikk i forvaltningen på en inspirerende måte.Som leder av Unio, dekker Folkestad brede brukerinteresser, og et bredt utvalg av ansatte innen offentlig sektor i Norge. Han har utvist et sterkt engasjement for utvikling og fornyelse av offentlig sektor og er spesielt opptatt av samspillet mellom offentlig og privat sektor, vilkårene for verdiskapning og velferdsstatens vilkår. Folkestad har et bredt samfunnsengasjement, med særlig vekt på utdannings- og forskningspolitikk, likestilling og arbeidslivspolitikk.Folkestad har utvist en særlig evne til å forene og samle forbund av ulik størrelse, slik at Unio på vegne av kunnskapsarbeiderne har kunnet framstå med samlet styrke i samfunnsdebatten.Han har også et internasjonalt engasjement og har utvist solidaritet med en hardt presset europeisk fagbevegelse. Han uttrykker sine meninger gjennom artikler og deltakelse i aktuelle debatter.   Inspirasjonsprisen 2011 var en tegning av Runi Langum.Langum er en av Norges fremste tegnere, blant annet representert i Nasjonalgalleriet, Norsk Kulturråd og Riksgalleriet.  Kjernen i hennes kunst er konsultasjoner mellom mennesker, hvor det symboliseres en svært sterk kraft. Denne kraften er spontan samtidig som den alltid er under kontroll. Juryen fra Akademikerforbundet og Skatterevisorenes Forening mener dette også samsvarer med prisvinnerens virke som fremste tillitsvalgte i Unio. 
Les mer …
Skatterevisorenes Forening arrangerer i dagenen 27.09.-29.09.11 representantskapsmøte og kurs for tillitvalgte på Quality Strand Hotel på Gjøvik. Representantskapsmøtet og kongress arrangeres annenhvert år og innholdet i det formelle programmet følger av vedtektene § 7. I tillegg til representantskapsmøtesaker vil det også bli kurs for tillitsvalgte i både hovedavtaletema, hovedtariffavtaletema og personalpolitiske tema. I tilknytning til representantskapsmøte arrangere SF i samarabeid med Akademikerforbundet den 29.09.11 en konferanse (se egen saka i lenken) med tiittelen "Kunnskapsarbeideren i offentlig sektor - en god forvalter av etiske verdier?"Representantskapsmøtet ble åpnet av leder Øivind Eriksen.
Les mer …
Konferansen som arrangeres i tilknytning til årets representantskapsmøte i Skatterevisorenes Forening vil i år blir arrangert i samarbeid med Akademikerforbundet.  Årets konferanse har som overskrift "Kunnskapsarbeideren i offentlig sektor - en god forvalter av etiske verdier?"Konferansen arrangeres torsdag 29.09.11 på Strand Hotel på Gjøvik, og varer fra kl 09.00-14.15. Konferansen er åpen for alle. Som foredragsholdere og paneldeltakere stiller riksrevisor Jørgen Kosmo, skattedirektør Svein R. Kristensen. direktør i SITS Inga Bolstad, professor ved Høgskolen i Lillehammer Noralv Veggeland, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Abelia, Hilde Widerøe Wibe,  Unio-leiar Anders Folkestad, forbundsleder i Akademikerforbundet Alfred Sørbø og styremedlem i Skatterevisorenes Forening /seniorrådgiver i Skattedirektoratet Hans Petter Tetmo. Åpningen foretas av forbundslederne i hhv Akademikerforbundet og Skatterevisorenes Forening, Alfred Sørbø og Øivind Eriksen, og konferansier er generalsekretær i Akademikerforbundet Astrid Tideman Sørland.Se fullstendig program for konferansen her.  Påmelding skjer her på hjemmesiden til Akademikerforbundet.Seminaret er gratis for de av SFs medlemmer som er delegater/deltakere på Skatterevisorenes Forenings representantskapsmøte.
Les mer …
Som det framgår av løsningen i tariffoppgjøret i staten vil alle minst få kr 7 000 i lønnstillegg pr. 01.05.11. Fra og med lønnstrinn gis et tillegg på 1,72 %, fra lønnstrinn 1-52 gis et tillegg på minst kr 7 000.Vil du vite hva dette betyr for deg - se regjeringen.no - her finner du protokollen fra forhandlingene og ny hovedlønnstabelll med ny lønn pr. 01.05.11.I tillegg til sentrale tillegg pr 01.05.11 er det avsatt tilsammen 0,25 % til lokale forhandlinger (2.3.3.) med virkning fra 01.10.11. Disse forhandlingene skal ifølge avtalen mellom partene være gjennomført innen 15.12.11. Les mer på Unio.no.
Les mer …
Partene i det statlige tariffoppgjøret kom fredag kveld til enighet. - Alle får reallønnsvekst. Det generelle tillegget er på minimum 7000 kroner, sier forhandlingsleder for Unio i staten, Arne Johannessen. Også i år har oppgjøret en likelønnsprofil. - Vi er svært fornøyd med at vi fikk en forhandlingsløsning. Jeg vil gi ros til statens personaldirektør Siri Røine for svært godt bidrag, sier forhandlingslederen. I tillegg til et generelt tillegg, skal det være lokale forhandlinger. Der skal det forhandles om 0,25 prosent av den samlede lønnsutbetalingen på hvert forhandlingssted (lønn = regulativlønn og faste og variable tillegg, ikke overtid). De lokale forhandlingene skal foregå til høsten. Det er ikke satt av penger til et sentralt justeringsoppgjør i år.  Dette gir en totalramme på oppgjøret på om lag 4 prosent. - Det er en seier for tariffsystemet i staten at vi i år, for første gang på seks år, greide å finne en forhandlingsløsning. Jeg vil gi ros til personaldirektøren for at hun skapte et godt forhandlingsklima og bidro sterkt til å finne en forhandlingsløsning. Ved å unngå megling i årets oppgjør, har vi bevist at tariffsystemet i staten har livets rett, sier Johannessen.  Hovedsammenslutningene Unio, YS stat og LO stat gikk inn i et felles krav om oppgjøret med et krav om reallønnsvekst. Målet var å sikre rekruttering og å gi mulighet for å beholde kompetent arbeidskraft, for å sikre at staten også framover kan levere gode velferdsløsninger. Samtidig har de tre hovedsammenslutningene et mål om at både lønnsutvikling og lønnsnivå i staten skal tilsvare utviklingen til sammenlignbare grupper i industrien. De offisielle tallene viser at forskjellen fortsatt var på over 114 000 kroner i 2010. - Vi fikk en akseptabel totalramme som gir reallønnsvekst til alle i staten. Samtidig er rammen på et nivå som gjør at staten ikke blir ytterligere hengende etter privat sektor, sier Johannessen. Han understreker at det fortsatt er store utfordringer og at ikke alle forventningene ble tilfredsstilt. – Det er blant annet store rekrutteringsutfordringer i en del statlige sektorer. Dette oppgjøret løser ikke dette. Samtidig var dette et mellomoppgjør med begrenset økonomi. Dette er utfordringer vi tar med videre til hovedoppgjøret i 2012, sier Johannessen. Det generelle tillegget på hovedlønnstabellen fordeles slik (med virkning fra 1. mai):  Generelt tillegg på minimum kr 7000, og 1,72 % over ltr 53.  
Les mer …
I dag startet forhandlingene i statlig sektor, KS og Oslo kommune.LO Stat, YS Stat og Unio leverte i formiddag kravene i årets statlige tariffoppgjør. De krever en reallønnsvekst hvor målet er å sikre rekruttering og å beholde kompetent arbeidskraft. – Vi mener den økte lønnsforskjellen mellom staten og privat sektor fører til at staten taper i kampen om å beholde og rekruttere de best kvalifiserte arbeidstakerne. Norsk næringsliv vil ha et konkurransefortrinn med en kunnskapsbasert og omstillingsdyktig offentlig sektor som leverer god kvalitet på tjenestene, i ryggen. Kompetansen til de statsansatte, både den formelle og den reelle kompetansen, må verdsettes, sa Arne Johannessen, forhandlingsleder i Unio Stat, etter at kravene var overlevert.
Les mer …