Arbeidsdepartementet har i dag publisert rikslønnsnemndas kjennelse av 29. august 2012 i sak 1/2012 (frivillig nemnd) vedrørende tvisten mellom Unio og staten ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i forbindelse med tariffrevisjonen 2012.Les hele kjennelsen her: Rikslønnsnemndas kjennelse (pdf)  Unio skriver bl a følgende i artikkel på sin hjemmeside: -Etter Unios streik i staten i vår har Rikslønnsnemda bestemt at Unios medlemmer skal få lønnstillegg med virkning fra 8. juni, og ikke fra 1. mai slik Unio krevde. -Unio er imidlertid tilfreds med at de nøytrale medlemmene av nemda ser behovet for bruk av justeringsoppgjør, "nettopp for å utligne lønnsnivåene for grupper som over tid er blitt hengende etter." 
Les mer …
I juni ble Unio-streiken i staten avsluttet ved at partene, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Unio, ble enige om å legge tvisten fram for en frivillig lønnsnemnd. Det er nå klart for behandling av tvisten i Rikslønnsnemnda, som er frivillig lønnsnemnd i dette tilfellet. Hovedforhandlingene vil begynne tirsdag 28. august.Fra Rikslønnsnemnda vil sorenskriver Stein Husby lede saksbehandlingen. Seniorrådgiver Jorunn Solgaard og assisterende statens personaldirektør Per Kristian Knutsen prosederer saken for henholdsvis Unio og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (Fad). Forbundsleder Arne Johannessen og personaldirektøren i staten, Merete Foss Liverud, representerer henholdsvis Unio og Fad i nemnda. Det er ventet at kjennelsen vil foreligge ca midten av september.  Vi kommertilbake til resultatet i saken når nemndsbehandlingen er ferdig.
Les mer …
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets brev av 02.07.2012 til samtlige forhandlingssteder i staten, Statsministerens kontor, Riksrevisjonen og kopi til LO Stat, YS Stat, Akademikerne og Unio omhandler regler og rammer for gjennomføringen av de lokale forhandlinger i staten pr. 1. september 2012.Vedlagt brevet fra FAD følger regneark med oversikt over de økonomiske rammer for forhandlingene.I hovedtariffoppgjøret 2012 er det avtalt med LO stat, YS Stat og Akademikerne at det skal gjennomføres lokale forhandlinger med virkning per 1. september 2012. Det kan ikke føres formelle lokale forhandlinger, før kjennelsen fra Rikslønnsnemnda foreligger. På FADs side finner du også Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 – 30. april 2014.Lenke til Unio artikkel på nett om brevet fra FAD. For arbeidstakere som er medlemmer i tjenestemannsorganisasjon tilsluttet Unio, avgjøres tvisten av Rikslønnsnemnda høsten 2012. De følger derfor hovedtariffavtalen 2010–2012 frem til kjennelse foreligger.Dato for frivillig nemnd i staten ved Rikslønnsnemnda er satt til 28. august 2012.Lenke til Unios artikkel  på nett vedr. Rikslønnsnemnd vedlagt brevet fra Rikslønnsnemnda.
Les mer …
Det kongelige Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementPM 2012-12 Frivillig lønnsnemnd mellom staten og UnioDato: 11.06.2012Til: Statsforvaltningen og RiksrevisjonenGjelder: Statens personalhåndbok pkt.7 Etter initiativ fra Riksmekleren 7. juni 2012, ble staten og Unio i fellesskap enige om å bringe tvisten inn for Rikslønnsnemnda. Dette innebærer at partene godtar frivillig lønnsnemnd. Se Riksmeklerens møtebok som er lagt ut på FADs hjemmeside. Partene vil på et senere tidspunkt bli innkalt til behandling av tvisten i Rikslønnsnemnda. Nemnda vil ved kjennelse fastsette ny hovedtariffavtale mellom staten og Unio. Medlemmer av tjenestemannsorganisasjoner tilknyttet Unio skal derfor fortsatt utbetales lønn m.v etter HTA pr. 1. mai 2010–30. april 2012, herunder lønn etter tabell A pr. 1. mai 2011.Etter § 5 nr 3 i særavtale om lønns- og personalregistre kan arbeidsgiver kreve å få utlevert medlemslistene fra organisasjonene i virksomheten, se PM 2012-11.
Les mer …
Det kongelige Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementPM 2012-11Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2012 mv.Dato: 06.06.2012Til: Statsforvaltningen og RiksrevisjonenGjelder: Statens personalhåndbok pkt. 7 Forhandlingene mellom staten ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og tjenestemennenes hovedsammenslutninger, LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne, om ny hovedtariffavtale i staten (HTA) for perioden 1. mai 2012 til 30. april 2014, ble innledet 12. april 2012. LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne krevde forhandlingene avsluttet uten at enighet var oppnådd den 26. april. Tvungen mekling startet hos Riksmekleren 2. mai. Den 24. mai ble meklingen avsluttet mellom LO Stat, YS Stat, Unio og FAD, uten at Riksmekleren fant grunnlag for å sette frem et meklingsforslag. LO Stat, YS Stat og Unio tok deretter medlemmer ut i streik. Akademikerne fortsatte meklingen.FAD, LO Stat, YS Stat og Unio innledet frivillig mekling fredag 1. juni. Den tvungne meklingen mellom FAD og Akademikerne fortsatte samme dag. Riksmekleren la frem et meklingsforslag lørdag 2. juni. Akademikerne aksepterte forslaget. LO Stat og YS Stat har anbefalt forslaget og sender det til uravstemming med svarfrist 22. juni kl 1500. Riksmeklerens møtebok med vedlegg av 2. juni 2012 og de nye lønnstabellene er lagt ut på FADs hjemmeside.FAD vil legge meklingsforslaget og de budsjettmessige konsekvenser frem for Stortinget i en egen proposisjon.Unio forkastet Riksmeklerens forslag og fortsetter streiken. Unios medlemmer vil fortsatt følge hovedtariffavtalen 1. mai 2010–30. april 2012.
Les mer …
"Frivillig lønnsnemnd for Unio og staten Etter initiativ fra Riksmekleren har staten og Unio i fellesskap blitt enige om å bringe tvisten inn for Rikslønnsnemnda. Dette innebærer at partene godtar frivillig lønnsnemnd. Konflikten i lønnsoppgjøret 2012 er dermed løst uten bruk av tvungen lønnsnemnd.Unio er derfor ikke lenger i streik og medlemmene vil umiddelbart gå tilbake til arbeidet. Partene vil på et senere tidspunkt bli innkalt til Rikslønnsnemnda, og nemnda vil ved kjennelse fastsette ny hovedtariffavtale mellom staten og Unio.- Jeg er glad for at streiken med dette er avsluttet, slik at arbeidet kan gjenopptas, sier administrasjonsminister Rigmor Aasrud.Mellom staten og LO Stat, YS Stat og Akademikerne ble det inngått ny hovedtariffavtale 2. juni 2012."
Les mer …