Følgende er hentet fra nettsiden hos Unio:"Fra og med 21.05.2012 kan du følge med hva som skjer i meklingsinnspurten i staten, kommunene og Oslo her. Blir det streik vil du i år få streikeavisen på telefonen i stedet for på papir. Unio har endret måten å formidle budskapene og viktig informasjon på. Hjemmesiden vår unio.no og sosiale medier er i år vår viktigste kommunikasjonskanal. Det vil si at for å holde deg oppdatert på hva som skjer i meklingsinnspurten, og ved en eventuell streik, bør du jevnlig gå inn på unio.no, eller følge med på Unio på Facebook og Twitter.I Unios livefeed bringer vi videre eventuelle uttalelser fra riksmekleren, som er den eneste som kan uttale seg om det som skjer i meklingen. Vi leggerogså ut bakgrunn og fakta her, og svarer på spørsmål og tar imot kommentarer.Onsdag 23. mai vil du kunne møte Unio-leder Anders Folkestad til nettmøte kl 20.00 i livesendingen. Du kan sende inn spørsmål til Anders Folkestad allerede nå.
Les mer …
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har publisert "Protokoll om prinsipielle spørsmål knyttet til den varslede streiken i staten" på sin hjemmeside, med følgende ingress: "4. mai 2012 ble det holdt møte i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet om prinsipielle spørsmål knyttet til den varslede streiken i staten. Dette gjelder blant annet tjenestereiser, kurs, ferieavvikling og de tillitsvalgtes rolle under streik." Se flere aktuelle artikler hos FAD under overskriften Lønnsoppgjøret i staten
Les mer …
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har skrevet følgende artikkel med overskriften "Aasrud åpnet lønnsoppgjøret" på sin nettside: "- Tariffoppgjøret vil bli utfordrende som alltid, og vil kreve ansvarlighet og fleksibilitet fra alle parter.  I år vil oppgjøret bli særlig utfordrende i lys av den krevende økonomiske situasjonen i Europa. Jeg håper at vi klarer å komme til en forhandlingsløsning som alle kan leve med, innenfor ansvarlige økonomiske rammer.  Det sa fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud da hun i dag åpnet årets lønnsoppgjør i staten.- Lønnsveksten i Norge er fortsatt langt høyere enn i utlandet. Kontrasten til flere av våre handelspartnere er stor, der lønningene reelt sett har falt i denne perioden. Dette gjør oss privilegerte. Partene i offentlig sektor må støtte opp under den norske frontfagsmodellen, der de konkurranseutsatte næringene legger rammene for lønnsveksten i de ulike sektorene, understreket Aasrud.Lønnsveksten i det statlige tariffområdet har vært godt på linje med lønnsveksten ellers. Ifølge TBU ligger det an til å bli lav prisstigning også i år. Sammen med beregnet lønnsoverheng, innebærer det at alle tillegg som gis i 2012 vil bidra til økt kjøpekraft.Årets oppgjør er et hovedtariffoppgjør, hvor partene ikke bare skal diskutere kroner, men også de øvrige bestemmelsene i tariffavtalen, sa Aasrud. Hun var opptatt av at vi hele tiden må legge stor vekt på fornying og en effektiv statlig sektor.- Oppgjøret må innrettes slik at virksomhetene kan rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft. Vi bør også ta sikte på å videreføre det gode arbeidet som er gjort i forhold til likelønn. Staten er, og skal fortsatt være, en god arbeidsplass. Arbeidskraften er vår viktigste ressurs, og vi må bruke den best mulig, mente Aasrud.Avslutningsvis understreket Aasrud at staten vil bidra til konstruktive samtaler - og et godt forhandlingsklima.Partene i lønnsforhandlingene ved starten på forhandlingene i årets hovedtariffoppgjør: Statens personaldirektør Merethe Foss Liverud, Pål N. Arnesen, leder YS Stat, Rikke Ringsrød, forhandlingsleder i Akademikerne stat, statsråd Rigmor Aasrud, Tone Rønoldtangen, leder LO Stat og Arne Johannessen, leder Unio."  
Les mer …

LO Stat, YS Stat og Unio har i forbindelse med overlevering av kravene til årets tariffoppgjør den 12.04.2012 utarbeidet en felles pressemelding. På unio.no kan du lese pressemelding samt se video med forhandlingsleder i staten, Arne Johannesen.De tre hovedsammenslutningene er enige om at selve kravbrevet ikke skal legges ut. 
Les mer …
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet skriver i en artikkel på sin hjemmeside 06.03.2012:”Forhandlingene om hovedtariffoppgjøret i det statlige tariffområdet åpnes av statsråd Rigmor Aasrud torsdag 12. april kl 10.00. Partene er hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat, UNIO og Akademikerne på den ene siden og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) på den andre siden. Forhandlingene avsluttes den 30. april ved midnatt. Informasjon om prosessen i hovedtariffoppgjøret vil legges ut fortløpende på våre nettsider.Du kan også abonnere på nyheter om hovedtariffoppgjøret på e-post eller som RSS-feed.”
Les mer …