Unios kommentarer til TBUs rapport

Utskrift

I en kommentar til TBUs rapport sier Anders Folkestad at norsk industri må feie for egen dør.

Norsk Industri må feie for egen dør og ikke kritisere offentlig sektor dersom de er bekymret for industriens konkurransekraft. Mens industrien lander på 4 prosent var lønnsveksten i offentlig sektor mellom 3 1/2 og 3 3/4 prosent.

 - Industrifunksjonærene ligger om lag 150.000 kroner over tilsvarende grupper i offentlig sektor. Dette er et urimelig stort lønnsgap. Industriens folk er ikke i posisjon til å kritisere nivået eller lønnsutviklingen i offentlig sektor.

- Det store flertall av offentlig ansatte har hatt lavere lønnsvekst i 2010 enn ansatte industrien. Undervisningssektoren har særlig blitt hengende etter og lønnsnivået i kommunesektoren er gjennomgående lavt.

- TBU-tallene viser at frontfaget verken er eller kan være fasit for resten av arbeidslivet i årets mellomoppgjør. Frontfaget presenterte et resultatet på tre prosent våren 2010, men ender altså opp på fire prosent.

Fakta:
•Industrien har hatt høyere lønnsvekst enn offentlig sektor i 2010. Mens industrien fikk en lønnsvekst på 4 prosent, var lønnsveksten i offentlig sektor mellom 3 1/2 og 3 3/4 prosent.

•TBUs tall viser at de kommuneansatte har hatt en lønnsvekst i fjor på 3 2/3 prosent. Undervisningspersonell i kommunesektoren har hatt en lønnsvekst pål 3 1/2 pst. Ansatte i spesialisthelsetjenesten har hatt en lønnsvekst på 3,1 prosent (i følge SSB).

•TBUs tall viser videre at de ansatte i staten har hatt en lønnsvekst i 2010 på 4 1/2 prosent. 0,6 prosentpoeng av denne veksten skyldes derimot politipakken fra 2009. Økt arbeidstid for politiet fra 2009 skulle gitt utslag i økt lønnsvekst i 2009, dette ble derimot ikke registrert før 2010-statistikken forelå. I tillegg er beregningsmetodene i staten lagt om slik at ytterligere inntil 1/2 prosentpoeng av lønsveksten i 2010 kan forklares med denne omleggingen. Samlet viser dette at lønnsveksten i staten i 2010 har vært på linje med lønnsveksten i kommunene og sykehusene.


Unio har fått flere spørsmål om TBU-rapporten sier noe om likelønn. Erik Orskaug, Sjeføkonom i Unio opplyser at det gjør den ikke, statistikken fordelt på kvinner og menn kommer først i april-rapporten.

Orskaug opplyser videre at det eneste som kan sies er at de kvinnedominerte sektorene som kommunenesektoren (inkl undervisningssektoren) og helseforetakene, hvor 2/3 av de ansatte er kvinner, ikke har hatt noen større lønnsvekst enn andre grupper, heller tvert om. Både industrien og finanssektoren har hatt høyere lønnsvekst enn kommunene og sykehusene.

Varehandelen, som også er kvinnedominert, har også hatt lavere lønnsvekst enn annen privat virksomhet i 2010.

Fasit for lønnsveksten for kvinner og menn innen de enkelte sektorer i 2010 får vi derimot ikke før i april. Men en ting er sikkert, verdsettingsdiskrimineringen av kvinner i offentlig sektor ble ikke rokket av lønnsutviklingen i 2010.