Tariff 2009 - Lønnstillegg statlig sektor

Utskrift

Det gis et tillegg på 2400 kroner fram til og med lønnstrinn 45, og et prosentvis tillegg på 0,68 prosent for lønnstrinnene 46 – 80. Fra lønnstrinn 81 til 95 gis et tillegg på 4800 kroner. Dette er et generelt tillegg på hovedlønnstabellen pr. 01.05.09.

Når det gjelder lokale forhandlinger går det fram av vedlegg 4 til Riksmeklingsmannens møtebok at det ikke avsettes midler sentralt fra den økonomiske rammen, jf pkt 2.3.3 a, til lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens pkt 2.3.3.  Resultatet av det økonomiske oppgjøret i staten ble på cirka 4,4 prosent.   

På hjemmesiden til Fornyings- og administrasjonsdepartmentenet finnes mer informasjon om lønnsoppgjøret for arbeidstakere i det statlige tariffområdet for 2009 blant annet Riksmeklingsmannens møtebok med vedlegg og ny hovedlønnstabell fra 1. mai 2009 (Tabell A) (med forbehold om Stortingets godkjenning av lønnsreguleringen i statlig tariffområde).