Statsbudsjettet 2011

Utskrift

Regjeringen Stoltenberg II ved Finansminister Sigbjørn Johnsen la tirsdag 5. oktober kl. 10.00 fram sitt forslag til statsbudsjett for 2011.

Du finner alle budsjettdokumentene på Finansdepartementets budsjettportal.

I Regjeringens forslag til budsjett for Finansdepartementet er innsats mot skatte- og avgiftsunndragelser og
annen økonomisk kriminalitet særskilt prioritert.

Regjeringen legger opp til å videreføre skatteetatens og toll- og avgiftsetatens innsats for å forebygge
og avdekke svart økonomi og skatte- og avgiftsunndragelser i 2011.  

I Del II - Nærmere om de enkelte forslagene – skatte-, avgifts –og tollvedtak, Kap 3. Direkte skatter og avgifter til folketrygden i Prop. 1 LS (2010–2011) - Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 vedr. Skatter og avgifter 2011 pkt 3.4 Arbeid mot skatteunndragelse og 3.4.1 Oppfølgingen av saker i NOU 2009:4 Tiltak mot skatteunndragelser framgår følgende forslag:

  • Nye kontrollhjemler
  • Personaljournal
  • Godkjennelsesordning for kassasystemer
  • Norskregistrerte utenlandske foretak (NUF)
  • Tiltak mot merverdiavgiftsunndragelser
  • Oppgaveplikt for utbetalinger til næringsdrivende Oppdragsgivere
  • Lovfesting av plikt for styrebehandling av skatt og avgift i AS og ASA
  • Offentlighet ved ilagt tilleggsskatt