Skatterevisorenes Forening ble stiftet i 1939 og fyller med det 75 år i 2014.   Konstituerende generalforsamling ble holdt 29. og 30. mai 1939. Jubileet vil bli markert i forbindelse med Skatterevisorenes Forenings 8. ordinære kongress 17.- 19. september 2014 på Quality Hotel Expo på Fornebu. 
Les mer …
Foreslått organisering
Regjeringen offentliggjorde i pressemelding, 23.06.2014 (Nr.: 32/2014) at de foreslår å overføre skatteoppkreverfunksjonen som i dag er kommunal, til staten og Skatteetaten: "Effektiviserer og styrker skatteoppkrevingen Regjeringen legger i dag frem en ny reform for å effektivisere og avbyråkratisere offentlig sektor. Skatteoppkrevingen foreslås flyttet fra de kommunale skatteoppkreverne til Skatteetaten. Dette kan over tid redusere antall ansatte med rundt 500. Ansvaret for å fastsette, innkreve og kontrollere skatter og avgifter blir samlet i en etat. Dette vil blant annet styrke Skatteetaten i kampen mot svart arbeid. Reformen er et av flere tiltak fra Regjeringen for å modernisere og effektivisere skatte- og avgiftsforvaltningen. - Ved å flytte skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten kan vi få en innsparing på flere hundre millioner kroner. Dette er penger som vil kunne brukes til andre formål, hvert eneste år framover. Samtidig gir dette bedre rettsikkerhet og forenkling for innbyggere og næringsliv, sier finansminister Siv Jensen. Det er i dag 288 kommunale skatteoppkreverkontor som bruker om lag 1 415 årsverk på skatteoppkrevingen. Over 60 prosent av kontorene benytter to eller færre årsverk på oppgaven. I dag har kommunene det administrative ansvaret og Skatteetaten det faglige. En samling av dette i Skatteetaten er klart mer hensiktsmessig, både faglig, styrings- og ressursmessig. Det er anslått at en overføring til Skatteetaten over tid kan redusere den samlede ressursbruken med i størrelsesorden 400-500 årsverk. Skatteoppkreving er et statlig fagområde som kjennetegnes av stram regulering, liten grad av skjønn, og sterkt behov for rettssikkerhet og likhet på tvers av kommunene. Skatteoppkrevingen bør ikke påvirkes av lokale forhold i form av skjønn, ressursdisposisjoner og prioriteringer. Vi skal skape store og gode fagmiljøer, økt grad av likebehandling og rettssikkerhet, og én etat å forholde seg til for skattebetalerne. Skatteetaten har i dag fått i oppdrag å utrede hvordan skatteoppkrevernes oppgaver på en best mulig måte kan løses i Skatteetaten. Finansdepartementet tar sikte på å sende saken på høring innen utgangen av 2014. Skatteoppkreverne har også ansvar for innkreving og regnskapsføring av kommunale krav, samt kommunal inkasso. Disse oppgavene skal fortsatt være kommunale, og skal ikke flyttes. Endringene i Skatteetatens oppgaver tilsier at det også må gjøres en ny gjennomgang av etatens kontorstruktur. Hensikten er å legge til rette for at etaten kan løse oppgavene på en bedre og mer effektiv måte. Regjeringen forventer at gjennomgangen vil gi færre, større og bedre skattekontor. I denne prosessen skal det legges vekt på å opprettholde en god regional fordeling av arbeidsplasser og sikre et godt tjenestetilbud til skattyterne. Den nye kontorstrukturen skal også gi en vesentlig mer effektiv drift. Skattedirektoratet skal komme med et forslag til ny kontorstruktur innen 1. mai 2015. Det skal utredes konsekvenser for ansatte og planlegges et omstillingsløp som ivaretar god involvering fra ansatte som er berørt av reformen. Tidligere har Regjeringen igangsatt et arbeid for å flytte særavgifter (inkl. dokumentavgiften) og merverdiavgift ved innførsel til Skatteetaten, og med å innlemme Statens innkrevingssentral i Skatteetaten. Med disse grepene vil fastsetting og innkreving av skatter og avgifter få en naturlig samling i Skatteetaten. Samtidig vil den nye tolletaten styrkes og rendyrkes til grensekontroll og vareførsel for å møte fremtidige utfordringer på grensen." __________________________ Les mer i vedlagte dokumenter: •Informasjon om overføring av skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til SkatteetatenBedre skatte- og avgiftsforvaltning - overføring av skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten - oppdragsbrevBedre skatte- og avgiftsforvaltning – Utredning av ny kontorstruktur i SkatteetatenNett-TV fra pressekonferansenLysark fra presentasjonenFaktaark
Les mer …
Pressemelding fra Finansdepartementet Nr.: 10/2014  01.04.2014 Regjeringen vil effektivisere og forenkle offentlig sektor. - For å få en bedre organisering av innkrevingen av offentlige krav foreslår vi å la Statens Innkrevingssentral (SI) bli en del av Skatteetaten. Vi skal også utrede om forvaltningen av dokumentavgiften skal flyttes fra Kartverket til Skatteetaten, sier finansminister Siv Jensen. Med disse forslagene følger Regjeringen opp planene for en bedre skatte- og avgiftsforvaltning som ble lansert for fire uker siden. - Målet er å få en mer effektiv ressursbruk og en mer effektiv og helhetlig forvaltning av innkrevingsområdet i Norge. Endringen skal bidra til bedre samhandling mellom relevante fagmiljøer, og kan bidra til mer likebehandling og bedre rettssikkerhet for de som skylder penger, sier finansminister Siv Jensen. Statens innkrevingssentral har gjennom mange år opparbeidet et solid og godt fagmiljø for innkreving. Statens innkrevingssentral skal beholde navnet og fortsatt være lokalisert i Mo i Rana. Endringen skal ikke medføre oppsigelser, og skal bidra til å styrke fagmiljøene. Skatteetaten og Statens innkrevingssentral skal sammen utrede hvordan dette skal gjennomføres, og hvordan grensesnittet og organiseringen av oppgaver mellom virksomhetene skal være på kort og lang sikt. Det skal gjennomføres fra 1. januar 2015. Det skal samtidig settes i gang et utredningsarbeid med sikte på å overføre forvaltningen av dokumentavgiften fra Kartverket og Toll- og avgiftsdirektoratet til Skatteetaten. Dokumentavgiften gir staten inntekter på om lag 8 milliarder kroner årlig og er den eneste særavgiften som ikke kreves inn av etater under Finansdepartementet. Forvaltningen av skatter og avgifter er Skatteetatens kjerneoppgaver. Skattedirektoratet, Kartverket og Toll- og avgiftsdirektoratet skal sammen utrede saken og legge fram sin anbefaling i løpet av 2014.
Les mer …
Skatteetaten overtar fra Toll- og avgiftsetaten ansvaret for særavgifter og ansvaret for merverdiavgift ved innførsel. Regjeringen ved Finansdepartementet offentligjorde i dag dette, jf  Pressemelding fra Finansdepartementet 4. mars 2014: Styrket grensekontroll og en mer effektiv offentlig sektor Regjeringen vil effektivisere og forenkle offentlig sektor. Nå følger Regjeringen opp gjennom en omorganisering av Toll- og avgiftsetaten og Skatteetaten. Målet er en mer effektiv og bedre skatte- og avgiftsforvaltning. Skatteetaten får et helhetlig ansvar for skatter og avgifter, mens den nye tolletaten skal styrkes og rendyrkes til å drive grensekontroll og vareførselsadministrasjon. - Målet er å få en mer effektiv ressursbruk og en styrket grensekontroll for å bekjempe kriminalitet. Vi fornyer, forbedrer og effektiviserer skatte- og avgiftsforvaltningen. Samlet vil tiltakene være et viktig bidrag til å øke produktiviteten i offentlig sektor, sier finansminister Siv Jensen. Forslaget innebærer følgende endringer: Grensekontrollen styrkes Ansvaret for særavgifter, blant annet bilavgifter, flyttes fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten Ansvaret for merverdiavgift ved innførsel av varer flyttes fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten - Gjennom å samle ansvaret for skatt og avgift i én etat kan vi løse oppgavene bedre og mer effektivt. Næringslivet vil oppleve større samordning og en mer helhetlig behandling i skatte- og avgiftssaker. Samtidig gir en styrket grensekontroll bedre beskyttelse av det norske samfunnet. Vi får to effektive, moderne og framtidsrettede etater, sier finansminister Siv Jensen.   Skatteetatens helhetlige ansvar for skatter og avgifter vil redusere administrative kostnader, frigjøre ressurser, gi stordriftsfordeler og begrense kostnader ved nye IT-løsninger. Ved å samordne kontroll og administrative prosedyrer for flere avgiftstyper får Skatteetaten også bedre muligheter til å se disse i sammenheng. Tiltaket kan dermed bidra til å redusere omfanget av svart økonomi og skatte- og avgiftssvindel, og gi de skatte- og avgiftspliktige bedre tjenester og service.
Les mer …