Skatterevisorenes Forening 80 år

"Konstituerende generalforsamling ble holdt 29. og 30. mai 1939" leser vi i Jubilumsberetningen fra 2014

Skatterevisorenes Forening runder 80 år i mai 2019.  

Begynnelsen

"Der «møtte 21 av landets 37 kontrollører vedrørende omsetningsavgiften». Noe planleggingsarbeid var gjort på forhånd, bl.a. var det utsendt et forslag til lover for foreningen. Diskusjonen på møtet klargjorde at alle var enige om behovet for en slik forening. Den hadde oppgaver å ta fatt på og burde derfor stiftes. Etter ordskiftet om behovet ble foreningen formelt stiftet ved akklamasjon."

Foreningen fikk navnet 
FORENINGEN FOR STATENS REGNSKAPSKONTROLLØRER

Opp igjennom tidene har foreningen endret navn flere ganger: Fra 1939 Statens regnskapskontrollører vedrørende omsetningsavgiften, til at navnet ble forsøkt endret i 1946  til Statens regnskapskontrollører vedrørende omsetningsavgiften og den alminnelige skatteligning, som i 1948 ble til Bedriftsrevisorenes og Regnskapskontrollørenes Forening, før dagens navn Skatterevisorenes forening såg dagens lys i 1953.

 Siden 2007 har SF vært medlem av hovedorganisasjonen Unio, som er SF's tredje partner etter AF (som opprinnelig var EL, fra 1960) og YS (2002-2006).


Hva tjente en revisor for 80 år siden ?

"Det sier litt om utviklingen av pengeverdien når kontingenten ble satt til 15 kroner pr. år. Årslønnen viser det samme, det går fram av referatet at årslønnen for kontrollører av 2. klasse var hevet til 5400 kroner." 

5 400 1939-kroner tilsvarer 182 925 2018-kroner. Og det har vært kontingentøkning også: 15 1939-kroner tilsvarer 509  2018-kroner.

En frisk 80-åring ?

Hvordan står det til med SF etter sine første 80 år? Har alderen begynt å tynge eller vises det fremdeles stamina og ungdommelig pågangsmot? Nå skal det sies at en 80-åring i dag og en 80-åring for 80 år siden nok ikke kan sammenlignes, da det nok ikke var så vanlig å bli 80-år for 80 år siden.

For å gi dere noe å tenke på rundt SF som 80 åring kan vi fundere over hva som kjennetegner SF som 80-åring best;  en 80-åring med med svekket syn og hørsel eller andre kjennetegn på en redusert helse eller alderdom;  fysisk redusert, økt risikoen for akutt forvirring og demens, vansker med å følge med  på grunn av digitaliseringen i samfunnet,  klarer seg ikke selv i hverdagen (en av fire 80-åringer bor på institusjon).  Passer SF inn i dette bildet?  

Vi kjenner nok oss best igjen i det som kjennetegner en sprek 80-åring;  fremdeles helt eller delvis yrkesaktiv,  stadig på  utkikk etter nye opplevelser, liker å reise, har god økonomi, har funnet sin andre eller tredje parter (for SFs del sin tredje i Unio), er aktivt med i diskusjoner, står på barrikadene, er digital aktiv og på sosiale medier med sin smarttelefon.


Revisorene er ikke lenger bare menn

Videre leser vi at Paragraf 2 bestemte hvem som kunne bli medlemmer, nemlig «Statens regnskapskontrollører vedrørende omsetningsavgiften» og at "s
tyret skulle bestå av tre medlemmer med to varamenn, dessuten en revisor med varamann.

Generalforsamlingen valgte disse til det første styret i Foreningen for statens regnskapskontrollører:

Formann: Hansen, Akershus
Viseformann: Gansmo, Telemark
Styremedlem: Storm Hansen, Oslo,
Varamenn: 1. Arnvoll, Oslo og  2. Furuseth, Buskerud
Revisor: Gran, Oslo
Varamann: Hansen, Hedemark"

 
"Her legger vi i dag fort merke til at det var bare menn, formann og varamenn, slik var det også i mange år framover. Ennå var det heller ikke vanlig med fornavn på personer i slike formelle sammenhenger som et referat fra generalforsamlingen".

Så "sent" som i 1994 ble et forslag om kjønnsnøytrale titler nedstemt, endringene ble ikke gjennomført før i vårt årtusen; i år 2000.

Man kan trygt si at det har blitt endring i kjønnsbalansen i løpet av 80 år;  det gjelder både medlemsmassen,  sammensetningen i sentralstyret og  blant de lokale tillitsvalgte  Fra å være nesten ensidig mannsdominert fra fødselen av, var det ikke før på 1990 tallet at det virkelig "tok" av med kvinnelige styremedlemmer og økning av kvinnelige medlemmer i SF. Og som foregangskvinne for å starte denne trenden var Frk Inger Knutsen som blei valgt til kasserer i SF styret i 1953. Hun har i ettertid fått oppkalt et minnefond etter seg og på SFs kongress får en utøvende kvinnelige skatterevisor utmerkelse i hennes navn.

2019 består styret av 5 kvinner og 5 menn,  og fordeling mellom medlemmene viser at 40,7 % av medlemmene er menn og 59,3 % er kvinner.  Sentralstyrets leder i jubileumsåret, Odd Arne Kjellstadli gratulerer alle medlemmer i Skatterevisorenes Forening med 80-årsjubileet !!!