Bulletin 1-2017

Lederen har ordet!


2016 er lagt bak oss. Et år der et utfordrende hovedtariffoppgjør og en vellykket kongress for SF er historie.

I 2017 er det representantskapsmøte, og datoene er allerede gitt. Møtet går av stabelen tirsdag 26. – torsdag 28. september 2017.

Stedsvalget avgjøres på SFs første styremøte 16. - 18. januar 2017. På styremøtet i januar som er lagt til Lillestrøm deltar også region-tillitsvalgte/tillitsvalgte for enhetene.   Neste styremøte er fastsatt til 18. -20. april 2017.

Vår hovedorganisasjon Unio vokser jevnt og trutt. Unio bekrefter sin posisjon som den nest største hovedorganisasjonen med 340.000 medlemmer ved dette årsskiftet. På Unios representantskapsmøte 7. desember 2016 ble Bibliotekarforbundet enstemmig klappet inn som Unios medlemsforbund nummer 13. Bibliotekarforbundet, med ca 1.800 medlemmer, kommer fra YS, og blir Uniomedlem fra 1. januar 2018.

Internt i egen etat er det mange "prosjekter" på gang.

Det største per i dag er "Nye skatt", der den fremtidige organiseringen av Skatteetaten skal på plass. Både for sentrale og regionale tillitsvalgte har arbeidet med "Nye skatt" preget hverdagen i 2016. Antallet møter, konferanser og seminarer er økende, og tempoet i denne omstillingen er skyhøyt, langt høyere enn under ROS høsten 2007. Parallelt med "Nye skatt", eller rettere sagt, som en del av "Nye skatt", skal kontorstrukturprosjektet iverksettes i organisasjonen.  

Informasjon om Nye Skatt - med delprosjektene Overordnet organisering og Kontorstruktur er samlet under fanen Nye Skatt på intranettet.

Det har vært SF-møter i de fleste enhetene der SF har medlemmer i november/ desember, med både faglige temaer og valg av tillitsvalgte for 2017 på agendaen.
Gratulerer til alle som tar på seg oppgaven som tillitsvalgt i 2017, og takk for vel utført arbeid til de som avslutter som regional tillitsvalgt, plasstillitsvalgt eller tillitsvalgt i andre funksjoner 31.12 2016.

Det har vært forhandlinger om nytt reiseregulativ innenlands i høst, og forhandlingene endte med justeringer av diettsatsene, ca. 3,5 % økning fra 1. januar 2017. Diettsatsene blir da kr 289, kr 537 og kr 733. Men vi skal nok en gang merke oss det som skjedde i forbindelse med Stortingsbehandlingen av statsbudsjettet for 2017. Der ble den skattefrie km-satsen for personbiler fastsatt til kr 3,50. Det betyr i klartekst en beskatning av deler av km-satsen, 60 øre per km, av et beløp som jo i sin helhet er en utgiftsgodtgjørelse!

SKD har også bestemt at det innføres beskatning av forbruk over kr 6.000 for de av oss som bruker etatens tjenestetelefoner. Dersom forbruket over kr 6.000 skyldes tjenestesamtaler vil det selvsagt ikke bli foretatt beskatning, men det anbefales at den enkelte setter seg inn i de nye bestemmelsene.
 
Som nevnt innledningsvis var det et heftig hovedtariffoppgjør våren 2016.

Som en konsekvens av det arrangerer SFs lønnspolitiske utvalg tariffkurs 14. – 16. mars 2017, som tidligere på Color Line og Skatt øst. Målgruppen er tillitsvalgte som deltar i lønnsforhandlinger.  Det er et nytt tariffregelverk å sette seg inn i; den nye Hovedtariffavtalen ble for øvrig benyttet i de lokale lønnsforhandlingene høsten 2016, og på tariffkurset i mars vil erfaringene fra høsten 2016 bli diskutert. Invitasjon til tariffkurset sendes ut i løpet av januar 2017.

Deler av styret har avholdt flere medlemsmøter lokalt i 2016. Det siste i 2016 ble avholdt ved SFS i Moss 19. desember, mens de første medlemsmøtene i 2017 avholdes i Sandvika 4. januar og Grålum 11. januar. Slike møter er svært verdifulle, både for styret og for medlemmene.
 
Informasjon om det som rører seg både i og utenfor SF og etaten kan medlemmene finne på SFs hjemmeside – husk å logge inn for å få tilgang til intern informasjon.

På sosiale media har SF gruppen Skattevisor.no på Facebook, og vi har i løpet av høsten opprettet Facebook-siden Skatterevisorenes Forening - @skatterevisor – gå inn og lik siden !


Årets julegave er identisk med forrige års julegave. Ved å kontakte vår forsikrings-partner Akademikerforbundets forsikringskontor på telefon 21023369 kan du sjekke og avstemme din egen forsikringsportefølje mot dette tilbudet som er en av SFs medlemsfordeler!

 

Mvh

Øivind Eriksen