Skatterevisorenes Forening gjennomførte sitt Landsmøte 2021 14. april 2021. Landsmøtet 2021 ble gjennomført digitalt.  Her ble det foretatt valg av sentralstyre og sentrale tillitsvalgte. 
Les mer …
Ny dato for overføring av skatteoppkreverfunksjonen blir 01.11.2020. Skatteetaten skriver bl a at: "Skatteetaten har gjort en helhetlig vurdering, og Finansdepartementet har gitt sin tilslutning til at overføringen utsettes til 1. november.
Les mer …